Счетоводство

Счетоводно и данъчно отчитане

 • Изготвяне и актуализиране на счетоводна политика
 • Съставяне и актуализиране на наредба за документооборота
 • Извършване на счетоводното и данъчното отчитане на дейността
 • Предложения за адекватни софтуерни решения
 • Планиране на печалбата и трудовите ресурси
 • Изготвяне на трудово-правната документация
 • Изчисляване на разходите за труд
 • Изготвяне на справки, отчети и декларации
 • Съставяне и публикуване на междинни и годишни финансови отчети
 • Съдействие при изготвяне на бизнес-план
 • Съдействие при изготвяне на прогнози и своевременни решения на казуси
 • Представителство и защита на интереси пред контролни органи, партньори и контрагенти в страната и чужбина
 • Съдействие при преговори с партньори и кредитни институции в страната и чужбина
 • Устни и писмени консултации
 • Изготвяне на възражения и жалби срещу данъчни ревизионни доклади и актове.