Контрол

Контрол и съдействие
при организацията и осъществяването
на финансово-счетоводната дейност

  • Консултации и мотивирани решения на казуси
  • Установяване текущото състояние на финансовo-счетоводната структура и технология
  • Анализ и оптимизация на финансово-счетоводната структура и дейност
  • Подбор на персонал за финансово – счетоводната дейност
  • Въвеждане и надзор при започване на работата на нови кадри във финансово – счетоводната структура
  • Съдействие при счетоводното отчитане на дейността съобразно изискванията на  релевантните нормативни актове
  • Съдействие при изготвяне и публикуване на справки, декларации, междинни и годишни финансови отчети
  • Представителство и защита пред контролни органи
  • Изготвяне на възражения и жалби срещу данъчни ревизионни доклади и актове