Финанси

Управление и планиране в сферата на финансите

  • Съдействие в изработване на бизнес-проект и бизнес-план
  • Съдействие при съставяне и подготвяне на документи за кредитни институции и други финансови и нефинансови организации
  • Съдействие при изготвяне на необходимите справки и отчети
  • Съдействие при преговори с партньори и кредитни институции в страната и чужбина
  • Устни и писмени консултации по текущи казуси