Регистрация

Регистрация на търговци, юридически лица с нестопанска цел и физически лица

Извършване регистрация на:

  • Търговски дружества – акционерни дружества,  дружества с ограничена отговорност, командитни дружества, командитни дружества с акции и събирателни дружества
  • Юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност или дейност в частна полза
  • Еднолични търговци
  • Физически лица