Финанси

Управление в сферата на финансите

  • Изготвяне на бизнес-план
  • Подготвяне на документи за кредитни институции, финансови и нефинансови организации
  • Изготвяне на необходимите справки и отчети
  • Съдействие при преговори с партньори, кредитни институции и трети лица в страната и чужбина
  • Устни и писмени консултации